Các thành viên sáng lập

Giáo sư Tiến sĩ Kiến trúc sư  Meinhard von Gerkan
Giáo sư Tiến sĩ Kiến trúc sư  Volkwin Marg