Giám đốc khu vực


New Delhi

Thượng Hải Margret Böthig, Giám đốc gmp International India Private Limited


Moscow

Kiến trúc sư Igor Markov, Giám đốc OOO gmp International