aac Viện Văn hóa Kiến trúc

Người kiến trúc sư có một trách nhiệm xã hội đặc biệt vì ngành kiến trúc là nghệ thuật trong sự gắn bó và áp dụng mang tính xã hội. Sự nhận thức này về kiến trúc đã tạo dấu ấn cho các công việc quốc tế của gmp trên 40 năm và đem lại cho gmp sự công nhận của thế giới chuyên môn.

Viện aac giảng dạy kiến trúc theo cách đối thoại, sự đàm thoại giữa các điều kiện cho kiến trúc và chính người kiến trúc sư. Đây là một quá trình tương tác, trong đó các thành viên đối thoại với nhau và ảnh hưởng lẫn nhau.

Môn học aac dựa trên cơ sở thiết kế đối thoại. Điều này cho rằng người kiến trúc sư đại diện cho xã hội, chứ không phải cho chính mình. Ngoài ra nó tránh được vấn đề bế tắc trong các chuyên môn hóa phiến diện, trong đó người kiến trúc sư có khả năng thiết kế ý tưởng kiến trúc ở tầm mức bao quát. Thiết kế đối thoại cho phép người kiến trúc sư có thể điều hành trách nhiệm dự ánmột cách hiển nhiên, hợp lý và có mục đích từ lúc phác họa ý tưởng cho đến khi hoàn thiện. Đây không hề là mục tiêu riêng, mà chỉ nhằm cho áp dụng thực tiễn.

Một sự cần thiết khác cho những kiến trúc sư đang hoạt động trên thế giới là khả năng liên văn hóa của họ. Viện aac không vì vậy mà có định hướng quốc tế, vì dưới sự mở rộng của chân trời văn hóa, viện cũng thấu hiểu được sự trao đổi liên văn hóa, quá trình xích gần lại nhau của các nền văn hóa khác nhau. Điều này có giá trị đối với các khía cạnh kiến trúc cũng như tinh thần,truyền thống, thái độ về xã hội, chính trị và tôn giáo. Sự làm việc chung với bạn học từ khắp thế giới tạo cho sinh viên aac cơ hội để có thể đối diện trực tiếp với những câu hỏi này. Sự sẳn sàng này quan trọng cho người kiến trúc sư có định hướng quốc tế cũng như tài năng kiến trúc của họ.

aac Viện Văn hóa Kiến trúc